Aktualność

porady prawne - porada

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: ustawa wieczystoksięgowa), księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta dzieli się na 4 działy, w których kolejno wpisowi podlegają oznaczenie i miejsce położenia nieruchomości, prawo własności i użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości z wyjątkiem hipotek, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz inne prawa i roszczenia, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, hipoteki na nieruchomości. Jak wynika z przedstawionego zakresu wpisów do księgi wieczystej, ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może być wpisane w dziale III księgi, przy czym ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może dotyczyć także udziału w tej nieruchomości.

Powrót