Aktualność

porady prawne - porada

Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości.

Jak wynika z przedstawionego zakresu wpisów do księgi wieczystej, ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może być wpisane w dziale III księgi, przy czym ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może dotyczyć także udziału w tej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że istnieje możliwość wpisu ograniczenia rozporządzania zarówno całą nieruchomością jak i udziału w tej nieruchomości, przy czym ograniczenie w rozporządzeniu całą nieruchomością może być ujawnione tylko za zgodą wszystkich jej współwłaścicieli. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Powrót